Tetiyana Skrytach (“Romashka”)

Group lead, paramedic